Statut udruge

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( "Narodne novine" broj 88/01), Osnivačka skupština UDRUGE AKADEMSKIH GRAĐANA I STUDENATA "ACADEMICO", održana u Slavonskom Brodu, dana 06.09.2008. godine, donijela je

STATUT

UDRUGE AKADEMSKIH GRAĐANA I STUDENATA "ACADEMICO"

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga akademskih građana i studenata "Academico".

Skraćeni naziv udruge je: Academico.

Sjedište udruge je u Slavonskom Brodu, a odluku o adresi sjedišta te promjeni adrese donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 3.

Academico je udruga registrirana pri Uredu državne uprave – Županijski centar, Ulica P.Krešimira IV 1, Slavonski Brod. Academico je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rubi koji glasi: Udruga akademskih građana i studenata "Academico" – Slavonski Brod te logom Udruge. Pečat čuva i ovlašten je koristiti Predsjednik Upravnog odbora Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Članak 5.

Udrugu zastupaju samostalno i pojedinačno Predsjednik i Dopredsjednik Upravnog odbora. Skupština Udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Djelatnosti promicanja znanja, sposobnosti i poštenja kao temeljnih faktora uspjeha u akademskim, poslovnim i društvenim krugovima, te njihovo adekvatno vrednovanje u društvu, stvaranje mreže stručnjaka i kontakata iz akademskog, poslovnog i društvenog područja, organiziranje raznih akademskih, poslovnih i društvenih projekata, organizacija vanjske podrške u pružanju specifičnih intelektualno-konzultacijskih usluga za potrebe članova, promicanje i unapređivanje kreativnog stvaralaštva, starih vještina, ideja o zdravom i kvalitetnom življenju te kvalitetnom i organiziranom načinu provođenja slobodnog vremena; okupljanje svih zainteresiranih građana, posebice mladih, radi organiziranog djelovanja sukladno interesima članova; osmišljavanje i kvalitetno organiziranje slobodnog vremena članova prema njihovim interesima, razvijanje prijateljstva među članovima, smisla za timski rad i suradničke odnose, socijalne interakcije, stvaralačkog razmišljanja i rješavanja problema te humanitarno djelovanje i volonterstvo. Posebna pozornost se posvećuje radu mladih i s mladima s ciljem osnaživanja njihove uloge u društvu, njihove neformalne edukacije, poticanju aktivnog građanstva i poboljšanju kvalitete života mladih.

Članak 7.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

  • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

  • javnim priopćavanjem.

III

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, potpuno poslovno sposobna, fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta. Članom Udruge mogu postati i pravne osobe koje članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Članak 9.

Članstvo može biti redovito i počasno. Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština.

Članak 10.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo. Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Upravni odbor Udruge.

Članak 11.

Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 12.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 13.

Prava i obveze redovitih članova su:

  • bavljenje aktivnostima Udruge,

  • plaćanje godišnje članarine,

  • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

  • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

  • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 14.

Članstvo u udruzi prestaje:

  • dragovoljnim istupom

  • isključenjem.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi jednoglasno Upravni odbor pri čemu Predsjednik i Dopredsjednik imaju pravo veta. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 15.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV

TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela udruge su:

  • Skupština,

  • Upravni odbor.

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor obavezan je sazvati zasjedanja Skupštine u roku od 5 dana kada je to predložio Predsjednik Upravnog Odbora ili deset redovitih članova Udruge. Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanja Skupštine dostaviti članovima najmanje 2 dana prije dana zasjedanja. Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka ovog članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za sazivanje sjednice Skupština, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

Skupštini predsjedava Predsjednik Upravnog odbora. U odsutnosti Predsjednika, Skupštini predsjedava Dopredsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina redovitih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 21.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,

 • donosi i mijenja Statut,

 • donosi financijski plan i završni račun,

 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,

 • bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora, Predsjednika i Dopredsjednika Upravnog odbora,

 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

 • daje smjernice za rad Udruge,

 • odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,

 • donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili Predsjednik Upravnog odbora,

 • odlučuje o prestanku rada Udruge,

 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između zasjedanja Skupštine. Upravni odbor čini 7 članova koje bira Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine dana uz mogućnost da budu ponovo birani. Upravni odbor bira predsjednika i dopredsjednika iz redova svojih članova.

Članak 23.

Upravni odbor organizira i rukovodi poslovanjem Udruge. Svi članovi Upravnog odbora zastupaju i predstavljaju Udrugu, te su odgovorni za zakonitost njezina rada.

Članak 24.

Dužnosti Upravnog odbora su:

 • priprema nacrta Statuta i drugih akata,

 • saziva zasjedanja skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,

 • izvršava odluke Skupštine,

 • predlaže Skupštini nove članove,

 • predlaže Skupštini moguća isključenja iz članstva,

 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

 • vodi popis članova Udruge,

 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

 • upravlja imovinom Udruge,

 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,

 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Članak 25.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednika Upravnog odbora bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 26.

Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev,

 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,

 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu,

 • ako svojim djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju predsjednika Upravnog odbora donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili natpolovičnom većinom redovitih članova Udruge. U slučaju razrješenja, Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni predsjednik ostati članom Upravnog odbora.

Članak 27.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,

 • rukovodi radom Skupštine Udruge,

 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,

 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 28.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat Dopredsjednika traje 4 godine.

Članak 29.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 30.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,

 • pokretne stvari,

 • nekretnine,

 • druga imovinska prava.

Članak 31.

Udruga stječe imovinu:

 • od dobrovoljnih priloga, sponzorstava i darova,

 • od godišnjih članarina,

 • od dotacija iz proračuna,

 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 32.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Upravnog odbora podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 33.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima udruge.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovitih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 35.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Upravnog odbora Udruge.

DODATAK:

ODLUKA BR. 2/2014

O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Dana 07.03.2014.g na skupštini Udruge akademskih građana i studenata "Academico" donesena je odluka o usvajanju izmjena i dopuna statuta. Sukladno rješenju nadležnog tijela- Ureda državne uprave Slavonski Brod, služba za opću upravu. KLASA: UP/1-230-02/14-01/77; URBROJ: 2178-01-03-01/1-14-2 od 3. travnja 2014. ovaj statut je pravovaljan.

U Slavonskom Brodu, 07.03.2014. godine